ФСТ "Динамо" 


ЗАРЕЄСТРОВАНО

 

 

Прийняте рішенням конференції ІФОО ФСТ

«Динамо» України

«____» ________________2016 року

 Постанова № _____

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Президії ФСТ «Динамо» України

 

«____» ________________2016 року №______

 

Перший заступник голови                      В. Корж

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Івано-Франківська обласна організація

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА

"ДИНАМО" УКРАЇНИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 


1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА «ДИНАМО» УКРАЇНИ» (далі - Організація) є складовою частиною, територіальною організацією – відокремленим підрозділом (місцевим осередком) із статусом юридичної особи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО "ДИНАМО" УКРАЇНИ  (далі - Товариство) яка розповсюджує свою діяльність на території Івано-Франківської області – неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, що об'єднує працівників i військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, студентів та курсантів відповідних вищих навчальних закладів, окремих громадян, що прагнуть займатися фізичною культурою і спортом, та сприяти їх розвиткові на відповідній території.

1.2. Організація створена на базі Івано-Франківської обласної Ради Української республіканської організації Всесоюзного фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та є її правонаступником. Перейменована з Івано-Франківської обласної організації «Динамо» Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (ідентифікаційний код  02942315) та зберігає за собою всі права та обов’язки.

1.3. Організаційно-правова форма – громадська організація зі статусом юридичної особи (відокремлений підрозділ (місцевий осередок) із статусом юридичної особи) всеукраїнської громадської організації). Відповідно до свого правового статусу користується всіма встановленими законодавством України правами.

1.4. Організація є складовою частиною фізкультурно-спортивного руху України діяльність якої поширюється на територію Івано-Франківської області; є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.5. Правовою основою діяльності Організації є Конституція України та чинне законодавство, Закон України “Про громадські об’єднання”, Статут Товариства, Положення про Організацію, рішення загального характеру, що приймаються Товариством та Організацією у межах повноважень і є обов’язковими для всіх його членів на принципах самоврядності, добровільності, прозорості, відкритості, публічності, рівноправності його  членів, відсутності майнового інтересу.

1.6. Найменування Організації:

1.6.1. повне українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «­­­ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА «ДИНАМО» УКРАЇНИ»;  скорочене: ГО ІФОО ФСТ «Динамо» України; 

1.7. У разі наявності буд-яких суперечностей між нормами даного Положення та нормами статуту Товариства слід застосовувати норми Статуту Товариства.

1.8. Організація здійснює діяльність метою якої не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.

 

 

2.  Мета, цілі та напрями діяльності.

Організація ставить за мету залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом всіх її членів.

 2.1.  Цілями Організації є:

2.1.1. сприяння підвищенню рівня фізичної підготовки працівників i військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, студентів та курсантів відповідних вищих навчальних закладів, організація роботи секцій з видів спорту, розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;

2.1.2. сприяння підготовці та участі спортсменів Організації у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських  видів спорту;

2.1.3. сприяння залученню дітей та юнацтва до занять фізичною культурою і спортом (в дитячо-юнацьких спортивних школах, секціях, тощо);

2.1.4. сприяння забезпеченню навчально-тренувального процесу, проведення зборів і змагань серед спортсменів – членів товариства, проведення фізкультурно-масових і спортивних заходів;

2.1.5. створення ефективної інфраструктури:

для спеціальної фізичної підготовки працівників i військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, студентів та курсантів відповідних навчальних закладів;

для  сприяння розвитку спорту вищих досягнень;

для розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту;

для розвитку фізичної культури i спорту серед інших членів Організації та членів їх сімей.

2.1.6. підтримання в належному стані спортивних баз Організації, в тому числі, яким надано статус бази олімпійської підготовки.

 

2.2. Напрями діяльності та повноваження Організації:

2.2.1. сприяє реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту; 

2.2.2. популяризує фізичну культуру i спорт на відповідній території;

2.2.3. залучає до регулярних занять фізичною культурою i спортом всіх членів, а також впроваджує оздоровчу і спортивну діяльність;

2.2.4. сприяє розвитку видів спорту;

2.2.5. створює умови для проведення занять зі спеціальної та загальної фізичної підготовки та роботи секцій з видів спорту;

2.2.6. розвиває мережу спортивних  та фізкультурно-оздоровчих споруд  з метою надання фізкультурно-спортивних та оздоровчих послуг, фірмової торгівлі, спільних, малих та інших підприємств Організації із статусом юридичної особи з метою забезпечення статутної діяльності Товариства в порядку, встановленому законодавством України;

2.2.7.  організовує та проводить масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи (чемпіонати, кубки, динаміади, спартакіади)  інші змагання та роботу секцій з видів спорту;

2.2.8.  засновує та бере участь у створенні колективів фізичної культури, спортивних клубів, центрів, фізкультурно-оздоровчих закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, штатних збірних команд, професіональних спортивних ліг, федерацій (асоціацій, спілок, об’єднань тощо)  та інших структурних  складових Товариства;

2.2.9.  має право на добровільних засадах засновувати або вступати з іншими громадськими об’єднаннями у спілки (асоціації, об’єднання тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

2.2.10.  одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування фінансову підтримку та допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей   i завдань;

2.2.11.  бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери діяльності Товариства, вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з цього приводу;

2.2.12. бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Товариства;

2.2.13.  може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.2.14.  може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до статутних завдань Товариства безпосередньо, або через створені організації, підприємства i установи;

2.2.15.  сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації усіх категорій  працівників, спортсменів, тренерів-викладачів, позаштатних інструкторів з вогневої i фізичної підготовки, спортивних суддів i громадських активістів Товариства;

2.2.16. має право купувати, зберігати, використовувати спортивну вогнепальну зброю (нарізну, гладкоствольну, мисливську) і набої до неї, організовувати та проводити навчання матеріальної частини зброї і правил поводження нею, прийняття відповідних заліків; в порядку і в межах визначених чинним законодавством.

2.2.17.   фінансує будівництво нових, ремонт, реконструкцію і утримання спортивних комплексів, окремих спортивних споруд, баз, виробничих підприємств, житлових та нежитлових споруд, автотранспорту, інших об'єктів Товариства;

2.2.18. популяризує діяльність Організації та Товариства в засобах масової інформації i власних виданнях;

2.2.19. сприяє  підготовці та участі збірних команд Організації і Товариства з видів спорту  у спортивних змаганнях на території країни та за її межами;

2.2.20. сприяє створенню та організації роботи дитячих спортивно-оздоровчих таборів, у т.ч. літніх; сприяє наданню послуг з оздоровлення членам ФСТ «Динамо» України,  дітям, для вихованців ДЮСШ, дітей-інвалідів, дітей-сиротів, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей уразливих категорій;

2.2.21.   може здійснювати проведення заходів (симпозіумів, конференцій, виставок, тощо) за участю як українських так і закордонних представників та фахівців; без мети одержання прибутку.;

2.2.22.   бере участь у розвитку міжнародних спортивних зв'язків;

2.2.23.  порушує клопотання перед органами державної влади про нагородження членів Товариства та працівників Організації державними та відомчими нагородами;

2.2.24. може організовувати діяльність спортсменів-професіоналів, які є членами Товариства, в будь-якому виді спорту у відповідності до законодавства;

2.2.25.  може здійснювати видавничу діяльність;

2.2.26.  може засновувати засоби масової інформації;

2.2.27.  може надавати спортивні та оздоровчі послуги, в т.ч. послуги з харчування та проживання;

2.2.28.  може надавати  в користування, здавати  в оренду  рухоме та нерухоме майно;

2.2.29. може надавати платні послуги населенню;

2.2.30. може здійснювати роздрібну та оптову торгівлю;

2.2.31. може створювати підприємства та товариства, частина прибутків яких спрямовуються на виконання статутних завдань;

2.2.32. може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, в порядку, передбаченому законом, якщо така діяльність відповідає завданням, меті і цілям Товариства та сприяє їх досягненню; в порядку і в межах визначених чинним законодавством.

2.2.33. приймає участь у здійснені заходів та співробітництві з фінансово-кредитними установами, інвестиційними організаціями, спілками, об’єднаннями і асоціаціями (тощо), з питань залучення коштів для виконання статутних цілей Товариства;

2.2.34. використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання та реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності та інших потреб, що забезпечують виконання статутних завдань;

2.2.35. співпрацює з усіма підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, фондами і окремими громадянами, діяльність яких сприяє здійсненню покладених на Товариство завдань;

2.2.36.  збирає, набуває, обробляє, зберігає і розповсюджує інформацію і документи, які пов’язані з  діяльністю Організації та Товариства;

2.2.37. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

2.2.38. має в оперативному управлінні спортивні споруди, бази та спортивні комплекси, житлові будинки та нежитлові споруди, інше рухоме i нерухоме майно.

3. Члени Товариства,  їх права i обов'язки

3.1. Членами Товариства можуть бути працівники i військовослужбовці правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, студенти та курсанти відповідних вищих навчальних закладів, спортсмени і тренери, працівники та службовці підприємств i організацій Товариства, інші громадяни України що досягли 14 років, які беруть участь у роботі Товариства, визнають Статут Товариства і це Положення та сплачують членські внески. Членство є індивідуальним.

 

3.2. Члени Товариства можуть об’єднуватись в колективи фізичної культури і спорту (КФК) або об’єднані колективи фізичної культури і спорту (ОКФК) відповідно до місця роботи, служби членів Товариства в підрозділах правоохоронних органів, на підприємствах, в установах i організаціях, навчальних закладах.

 

3.3. Прийом членів до Товариства здійснюється за їх письмовою заявою:

3.3.1. Президією Товариства та президіями територіальних організацій Товариства;

3.3.2. рішенням загальних зборів первинної організації, якщо за це проголосувало більше половини членів первинної організації.

 

3.4. Виключення  членів Товариства здійснюється за рішенням органу, який його прийняв, або вищестоящим органом Товариства (організації);

3.4.1. підставою прийняття рішення щодо виключення членів Товариства зі складу Товариства є дії не сумісні зі Статутом Товариства, а також несплата членських внесків більше ніж за один рік.

 

3.5. Члени Товариства мають право:

3.5.1. брати участь у роботі первинної організації Товариства, вільно обговорювати його діяльність та вносити пропозиції щодо її удосконалення;

3.5.2. обирати та бути обраними до керівних і контрольно-ревізійних органів Організації та відстоювати в них інтереси організації;

3.5.3. подавати пропозиції щодо покращання діяльності Організації,  звертатися з питаннями, заявами, пропозиціями і скаргами до будь-якого його керівного органу, вимагати відповіді по cyтi свого звернення;

3.5.4. брати участь у змаганнях та інших заходах, які проводить Товариство у відповідності з його статутними завданнями;

3.5.5. користуватися в установленому порядку спортивним інвентарем, спорудами та  об'єктами Організації, отримувати форму та інвентар (в порядку, що визначається Президією Товариства);

3.5.6.  користуватися пільгами,  встановленими для членів Товариства їх керівними органами;

3.5.7. отримувати інформацію щодо діяльності Товариства, його територіальних та первинних  організацій;

3.5.8.  носити форму та значок Товариства;

3.5.9.  вийти з Товариства з власної ініціативи на підставі письмової заяви.

 

3.6. Члени Товариства зобов'язані:

3.6.1. брати активну участь у діяльності Товариства, берегти і примножувати його традиції;

3.6.2. дотримуватися вимог Статуту Товариства, виконувати рішення первинних організацій, територіальних організацій та  керівних органів Товариства, прийнятих відповідно до його Статуту, сприяти здійсненню цілей та виконанню його завдань;

3.6.3.  брати активну участь у роботі первинних організацій та виборних органів Товариства;

3.6.4. піклуватися про зміцнення свого здоров’я та фізичне загартування, регулярно займатися фізичною культурою і спортом, пропагувати здоровий спосіб життя;

3.6.5. гідно представляти Товариство  у спортивних змаганнях та заходах усіх рівнів  із використанням його символіки;

3.6.6. бережно ставитись до майна Товариства;

3.6.7. своєчасно сплачувати членські внески.

 

3.7. «Юний динамівець» -  є масовим об’єднанням  (колективом) дітей та підлітків, юнаків і дівчат у системі товариства «Динамо» України, який призваний активно сприяти загартуванню їх здоров’я, формуванню життєво-важливих навиків, освоєнню основ спортивних тренувань, удосконаленню спортивної майстерності, вихованню почуття колективізму і націй основі сприяти всебічному гармонійному розвитку підростаючого покоління;

3.7.1. для досягнення наміченої мети колектив «ЮД» під керівництвом територіальних організацій Товариства при участі і безпосередній допомозі КФК (ОКФК), місцевих підприємств та організацій, ветеранів спорту вирішує такі завдання:

створює на базі позашкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитбудинків та інших установ, оздоровчі та фізкультурно-спортивні колективи, спортивні секції «Юного динамівця», проводить роботу по масовому залученню дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою і спортом, забезпечує їх навчальну спортивну підготовку, готує резерв для поповнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл Товариства та спеціалізованих спортивних закладів України;

на принципах самоуправління організаційно об’єднує вихованців спортивних шкіл і секцій товариства «Динамо», надає допомогу тренерському складу і адміністрації в укріпленні спортивного режиму в сукупності з добросовісним навчанням, безумовним виконанням програмно-нормативних основ і вимог навчально-тренувального процесу, вихованні високих морально-вольових якостей і на цій основі сприяє успішному вирішенню завдань по підготовці якісного спортивного резерву і спортсменів високої кваліфікації;

здійснює широку пропаганду фізичної культури і спорту, традицій товариства «Динамо» України, шляхом організації і проведення фізкультурно-оздоровчих вечорів, свят, масових спортивних змагань, приймає активну участь в доборі матеріалів по історії «Юного динамівця»;

3.7.2. Членами колективу «ЮД» можуть бути діти та підлітки, вихованці спортивних шкіл і секцій товариства, учні абонементних груп оздоровчого напрямку, учні підшефних об’єднань і учбових закладів у віці до 18 років, які виявили бажання брати активну участь у діяльності колективу «Юний динамівець», за заявою батьків;

3.7.3. Колектив «Юний динамівець» діє на підставі Положення, яке затверджується Президією Товариства.

 

4. Структура Організації

4.1. Організація має власну структуру, що будується відповідно до Статуту та рішень Товариства.

4.2. Структуру складають відокремленні підрозділи: первинні організації Товариства - колективи фізичної культури і спорту (скорочено - КФК) та об’єднані колективи фізичної культури і спорту (скорочено - ОКФК) без статусу юридичної особи; органи управління Організації, підприємства, установи і організації, створені для забезпечення її діяльності, а також її члени.

4.3. Первинні організації Товариства - колективи фізичної культури і спорту (скорочено - КФК) та об’єднані колективи фізичної культури і спорту (скорочено - ОКФК) є основою Організації, які:

4.3.1. створюються за місцем роботи, служби членів Товариства в підрозділах правоохоронних органів, на підприємствах, в установах i організаціях, навчальних закладах та легалізуються шляхом повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства;

4.3.2. будують свою діяльність на  принципах самоврядності, добровільності, прозорості, відкритості, публічності, рівноправності його  членів, відсутності майнового інтересу;

4.3.3. діють на підставі Положення про первинну організацію - колектив фізичної культури і спорту (КФК, ОКФК) Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України, яке затверджується Президією Товариства;

4.3.4. самостійно здійснюють прийом та припиняють членство в Товаристві, з урахуванням конкретних завдань, умов своєї діяльності,  визначають напрямки та методи роботи, періодичність проведення фізкультурно-спортивних та інших заходів;

4.3.5. завданнями первинної організації Товариства є:

4.3.5.1. організація і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, змістовного дозвілля і відпочинку членів організації в традиціях динамівського руху;

4.3.5.2. організація секційної роботи, підготовка та участь спортсменів первинної організації у фізкультурно-спортивних заходах Організації та Товариства;

4.3.5.3. облаштування та утримання матеріально - технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту та  забезпечення її ефективного використання;

4.3.5.4.  залучення до первинної організації Товариства нових членів;

4.3.6. керівні органи:

4.3.6.1. вищим керівний орган - загальні збори, які проводяться не рідше двох разів на рік, є правомочними, якщо на них присутня більшість членів організації. Головуючим на зборах є Голова первинної організації, або, у разі його відсутності, кандидатура обрана за рішенням загальних Зборів з їх складу;

4.3.6.2. Голова первинної організації - обирається та відкликається з посади відкритим або таємним голосуванням загальними зборами. Голова первинної організації призначає секретаря та казначея.

 

 Органи управління Організації, їх компетенція i порядок створення

- Конференція організації –  вищий керівний орган;

- Президія організації –  керівний орган;

- Апарат організації –  виконавчий орган.

 

5.1. Конференція:

5.1.1. скликається один раз на п’ять років та визнається правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість делегатів, обраних від більшості первинних організацій;

5.1.2. обирає склад мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів;

5.1.3. обирає Голову Організації;

5.1.4. обирає членів Президії Організації, які не входять до її складу за посадою;

5.1.5. обирає склад контрольно-ревізійної комісії та заслуховує її звіти;

5.1.6. заслуховує звіти Президії;

5.1.7. приймає Положення про Організацію, вносить до нього зміни та доповнення, що затверджується рішенням Президії Товариства;

5.1.8. обирає делегатів для участі у всеукраїнській конференції Товариства;

5.1.9. за попереднім письмовим погодженням Президією Товариства реалізовує право власності на майно територіальної організації;

5.1.10. делегує Президії повноваження щодо господарського управління власністю і майном, що належить Організації;

5.1.11.  визначає основні напрямки діяльності Організації;

5.1.12. за попереднім письмовим погодженням з Президією Товариства приймає рішення щодо реорганізації Організації, входження його до інших організацій та виходу з них.

5.2. У разі потреби на вимогу Голови Організації, половини  членів Президії Організації або з ініціативи більшої частини її первинних організацій може скликатися позачергова  конференція.

5.3. Рішення конференції приймаються більшістю голосів від числа присутніх делегатів, за винятком п.5.1.7, п.5.1.12 Положення. Рішення по зазначеним пунктам  приймаються голосами не менше 3/4 делегатів.